Bạn ghét đi du lịch theo tour? Mình cũng vậy trừ khi mấy nơi nghiệt quá hoặc đi cùng gia đình đông người. Bạn muốn chuyến đi chủ