Tôi đã có dịp bay với Emirates tới 6 chuyến trong các dịp đi Dubai và Seychelles. Riêng với Dubai nói riêng và Các tiểu vương quốc Ả