Đi chơi với nhóm bạn lên kế hoạch đã đời nhiều khi không đi được nhưng đùng 1 cái nổi hứng lên rủ thì có khi lại thành